opc_loader


WhatsApp-service Kampioenskleding.nl | App ons je vraag! +32 (0)479 69 20 24 check levertijd!

Print deze pagina:

Algemene voorwaarden

 Aantal gerelateerde items: 9

 

Algemene Voorwaarden van Forza Plaza, gevestigd te Vorden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09202827

 

- - â–¼   1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Forza Plaza. De voorwaarden zijn voor een
ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van
Forza Plaza. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Forza Plaza behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden
niet door Forza Plaza erkend.

1.4 Forza Plaza garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

- - â–¼   2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal
Forza Plaza bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging,
of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Forza Plaza zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Forza Plaza geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

- - â–¼   3. Prijzen                                                      â–² Terug naar boven

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

- - â–¼   4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode
van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Forza Plaza heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Forza Plaza.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Forza Plaza er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Forza Plaza aangeboden (mobiele) netwerkoperators.
Op laatst genoemde diensten, waarbij Forza Plaza slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:                â–² Terug naar boven
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de
   consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
   schommelingen op de financiële markt, waarop de
   leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn
   vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
   persoonlijk karakter hebben (bijvoorbeeld bedrukt met een
   eigen naam of eigen logo)

 

- - â–¼   5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Forza Plaza, dan worden
uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Forza Plaza. Forza Plaza houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en
zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Zie onze Privacy Policy.

5.2 Forza Plaza respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling
van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Forza Plaza maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst
te verwijderen.

 

- - â–¼   6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of
diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.                                    â–² Terug naar boven

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Forza Plaza) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Forza Plaza. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Forza Plaza schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient
te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Forza Plaza gegrond worden bevonden, zal Forza Plaza naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Forza Plaza en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van
Forza Plaza) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Forza Plaza gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Forza Plaza voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Forza Plaza is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.


6.6 Deze garantie geldt niet indien:                     â–² Terug naar boven
A) en zolang de afnemer jegens Forza Plaza in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van Forza Plaza en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

- - â–¼   7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding
is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Forza Plaza zich het recht voor de aanbieding binnen
de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding
te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Forza Plaza slechts
nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Forza Plaza gelden niet automatisch ook
voor nabestellingen.

7.5 Forza Plaza kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7 Aanbiedingen zijn niet samen te combineren; korting op korting is derhalve niet mogelijk. Op kortingen en afgeprijsde  artikelen is het niet mogelijk coupons of kortingscodes toe te passen.

 

- - â–¼   8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Forza Plaza en een klant komt
tot stand nadat een bestelling opdracht door Forza Plaza op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Forza Plaza behoudt zich het recht voor om zonder opgave
van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

- - â–¼   9. Afbeeldingen en specificaties                   â–² Terug naar boven

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Forza Plaza gelden slechts
bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, beeldmateriaal, ontwerpen, etc. (hierbij genoemd artwork) worden beschermd
door middel van Copyright, alle rechten voorbehouden.

 

- - â–¼   10. Reacties, uitingen en Social media

10.1 Het is niet toegestaan onze website of Facebook pagina te gebruiken voor commerciële doeleinden, het plaatsen of verspreiden van pornografische items, het plannen van illegale activiteiten, voor handel in illegale waren of om Forza Plaza hier enigszins mee in verband te brengen.

10.2 Forza Plaza behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden kwetsende, provocerende, racistische, aanstootgevende, pornografische, onwettige of enigszins andere ongepaste reacties en content of uitlatingen, in welke vorm dan ook, te verwijderen van onze website of Facebook pagina.

10.3 Forza Plaza kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor deze uitlatingen, onderling gemaakte afspraken en de eventuele gevolgen hiervan.

10.4 Bij overtreding, het doen van deze uitlatingen of ander ongepast gedrag, zal Forza Plaza gepaste stappen ondernemen en het account van de overtreder(s) verwijderen, voor zowel de website als voor Facebook.


 Naar de webshop

 

" Wij streven naar een zo goed mogelijke service en
  tevreden klanten. Voor tips, complimenten en klachten
  staan we altijd open."  Team Forza Plaza


 

 
Winkelwagen
Whatsapp-service kampioenen


Levertijd checken?
Geen verzendkosten en volgens afspraak bij kampioenskleding.nl
+32 (0)479 69 20 24
Whatsapp je vraag!